top of page

บัญชีพื้นฐาน: ความหมายและประเภทของหนี้สินทางบัญชี

สำนักงานบัญชีคุณภาพในระยอง สำนักงานบัญชีระยอง บัญชีระยอง จดทะเบียนธุรกิจระยอง จดจัดตั้งบริษัทระยอง eec ระยอง อู่ตะเภาระยอง สรรพากรระยอง ผู้สอบบัญชีระยอง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรระยอง อาจารย์ภาษี อาจารย์ภาษีระยอง เทรนนิ่งภาษีระยอง ผู้ทำบัญชีระยอง ที่ปรึกษาทางด้านภาษีและนักวางแผนภาษีในระยอง หนังสือจดหมายเรียกตรวจจากสรรพากรในระยอง ผู้สอบบัญชีรับตรวจสอบบัญชีในระยอง


สำนักงานบัญชีคุณภาพในระยอง สำนักงานบัญชีระยอง บัญชีระยอง จดทะเบียนธุรกิจระยอง จดจัดตั้งบริษัทระยอง eec ระยอง อู่ตะเภาระยอง สรรพากรระยอง ผู้สอบบัญชีระยอง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรระยอง อาจารย์ภาษี อาจารย์ภาษีระยอง เทรนนิ่งภาษีระยอง ผู้ทำบัญชีระยอง ที่ปรึกษาทางด้านภาษีและนักวางแผนภาษีในระยอง หนังสือจดหมายเรียกตรวจจากสรรพากรในระยอง ผู้สอบบัญชีรับตรวจสอบบัญชีในระยอง

เรียบเรียงโดย: สำนักงานบัญชี โปรซอฟท์การบัญชี จังหวัดระยอง ความหมายและประเภทของหนี้สินทางบัญชีโดยโปรซอฟท์การบัญชี


หนี้สิน (Liability)  หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการที่ต้องจ่ายชำระคืนแก่บุคคลภายนอกในอนาคต ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้จำนอง เป็นต้น หนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่


1.  หนี้สินหมุนเวียน  (Current Liabilities)  หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการต้องชำระคืนภายในระยะเวลา  ไม่เกิน 1 ปี เช่น เจ้าหนี้การค้าเงินเบิก เกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมจากธนาคารระยะสั้น ตั๋วเงินจ่าย   เป็นต้น


2.  หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non – Current  Liabilities)  หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนิน งานตามปกติของกิจการ เช่น  เงินกู้ระยะยาว  หุ้นกู้  พันธบัตรเงินกู้  เป็นต้นสำนักงานบัญชีคุณภาพในระยอง สำนักงานบัญชีระยอง บัญชีระยอง จดทะเบียนธุรกิจระยอง จดจัดตั้งบริษัทระยอง eec ระยอง อู่ตะเภาระยอง สรรพากรระยอง ผู้สอบบัญชีระยอง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรระยอง อาจารย์ภาษี อาจารย์ภาษีระยอง เทรนนิ่งภาษีระยอง ผู้ทำบัญชีระยอง ที่ปรึกษาทางด้านภาษีและนักวางแผนภาษีในระยอง หนังสือจดหมายเรียกตรวจจากสรรพากรในระยอง ผู้สอบบัญชีรับตรวจสอบบัญชีในระยอง

หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชี

ที่สามารถช่วยคุณทั้งงานด้านจดทะเบียนธุรกิจ งานด้านบัญชี งานให้คำปรึกษาทางด้านภาษี และ ช่วยรับมือสรรพากรไปพร้อมกัน ติดต่อเรา บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด บริหารงานโดย อาจารย์ดำริ ดวงนภา (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร & ที่ปรึกษาทางด้านภาษียาวนานกว่า 30 ปี) โทร. 033-060-328, 081-459-8151 (อ.ดำริ) E-mail: prosoftthai@gmail.com

สำนักงานบัญชีคุณภาพในระยอง สำนักงานบัญชีระยอง บัญชีระยอง จดทะเบียนธุรกิจระยอง จดจัดตั้งบริษัทระยอง eec ระยอง อู่ตะเภาระยอง สรรพากรระยอง ผู้สอบบัญชีระยอง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรระยอง อาจารย์ภาษี อาจารย์ภาษีระยอง เทรนนิ่งภาษีระยอง ผู้ทำบัญชีระยอง ที่ปรึกษาทางด้านภาษีและนักวางแผนภาษีในระยอง หนังสือจดหมายเรียกตรวจจากสรรพากรในระยอง ผู้สอบบัญชีรับตรวจสอบบัญชีในระยอง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page