top of page

จ้างงานผู้สูงอายุ ยกเว้นภาษี รับสิทธิหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า!


อมตะซิตี้ระยอง นิคมระยอง บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ระยอง

จ้างงานผู้สูงอายุ ยกเว้นภาษี รับสิทธิหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า!


รู้หรือไม่? บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้ทั้ง ยกเว้นภาษี และ รับสิทธิหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า! #TaxWatch #บัญชีน่ารู้ #ภาษีน่ารู้ อัพเดต📚ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีจากโปรซอฟท์การบัญชี คลิกลิ้งค์เพื่ออ่านเพิ่มเติม https://www.rayongtaxaccounting.com📚


ที่มา: กรมสรพากร


จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th กับการเปิดเผยรายละเอียด คำถาม-คำตอบ 9 ข้อ ระหว่างกรมสรรพากรและบริษัทเอกชน ที่ต้องการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ และหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า จากการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ติดตามกันได้เลยที่นี่


1.ใครสามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 นี้ได้บ้าง


บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าทำงาน โดยมีรายจ่ายเพื่อการจ้างงานไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือนในแต่ละราย ทั้งนี้ เฉพาะการจ้างผู้สูงอายุในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น


2. คุณสมบัติของลูกจ้างผู้สูงอายุ


  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย

  • มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  • เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างก่อนแล้ว หรือเป็นผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

  • ไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างงานผู้สูงอายุดังกล่าว หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน


3. รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุได้แก่รายจ่ายใด


รายจ่ายที่เป็น เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นเงิน ภาษีอากรที่ผู้จ่ายออกแทนให้ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงานซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แต่ไม่รวมถึง รายจ่ายที่ต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดขึ้น เช่น เงินที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


4. ค่าจ้างงานผู้สูงอายุรายที่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน จะสามารถใช้สิทธิส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาท ได้หรือไม่ เช่น บริษัทจ้างผู้สูงอายุ 16,000 บาท จะใช้สิทธิหักค่าใช้จ่าย 2 เท่าสำหรับ 15,000 บาท ได้หรือไม่


ไม่สามารถนำรายจ่ายจากการจ้างงานผู้สูงอายุรายที่จ้างเกิน 15,000 บาทต่อเดือน มาใช้สิทธิ หักเป็นรายจ่าย 2 เท่าได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 เช่น บริษัทมีลูกจ้างผู้สูงอายุ 2 ราย


รายที่ 1 ค่าจ้าง 15,000 บาท บริษัทสามารถใช้สิทธิหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าดังนั้น หักรายจ่ายได้ 30,000 บาท

รายที่ 2 ค่าจ้าง 16,000 บาท บริษัทไม่สามารถใช้สิทธิหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าได้ แต่ยังคงหักรายจ่ายตามปกติ 1 เท่าได้ดังนั้น หักรายจ่ายได้ 16,000 บาท

5. ผู้สูงอายุเป็นลูกจ้างมากกว่า 1 แห่ง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560


บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ได้เพียงบริษัทเดียว โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอายุเข้าทำงานก่อนจะเป็นผู้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้


6. หากรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุเกิน 15,000 บาท เพียงบางเดือน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ในเดือนที่ไม่เกิน 15,000 บาท ได้หรือไม่


บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธินำรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุเฉพาะในเดือนที่มีการจ่ายค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท มาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

7. ลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะนำมาเป็นฐานในการคำนวณหาจำนวนลูกจ้างผู้สูงอายุที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 นั้น ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือไม่


ลูกจ้างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่จำต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่ต้องทำงานเต็มเดือนในประเทศไทยในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

8.คำว่า “ที่ทำงานเต็มเดือนในแต่ละเดือน” ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีความหมายว่าอย่างไร


ที่ทำงานเต็มเดือนในแต่ละเดือน” หมายถึง ความเป็นนายจ้าง ลูกจ้างต้องมีอยู่เต็มเดือนในแต่ละเดือน หรือ สัญญาจ้างแรงงานมีอยู่ตลอดเดือนในแต่ละเดือน

9. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 จะต้องจัดทำรายงานใดบ้าง

จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ ที่จะนำมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยให้เก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบการ


แจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะนำมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบแจ้งการใช้สิทธิ บนระบบเครือข่ายของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th


บริษัท โปรซอฟท์การบัญชี จำกัด

เว็บไซต์: www.rayongtaxaccounting.com

ภายใต้การบริหารงานโดย อ.ดำริ ดวงนภา

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร & ผู้อำนวยการสถาบัน KASME

รหัสสถาบัน 06-153(สภาฯบัญชี)

รหัสองค์กร 3-0011(กรมสรรพากร)

โทร 033 060 328 E-mail: prosoftthai@gmail.com

สนทนาพาทีภาษาภาษี และบัญชี กับวิทยากรประจำสถาบัน ในกลุ่มกระดานภาษีได้ที่นี่ Add LINE: KASMETHAI และแจ้งแอดมิน "ขอเข้าร่วมกลุ่มถามตอบกระดานภาษี" เพื่อรับการอนุมัติค่ะComments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page