top of page

เตือนผู้สอบบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกถอนใบอนุญาต !

อมตะซิตี้ระยอง นิคมระยอง บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ระยอง เตือนผู้สอบบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกถอนใบอนุญาต

เตือนผู้สอบบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกถอนใบอนุญาต


สรรพากรออกเตือนผู้ตรวจสอบ TA และ CPA ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกถอนใบอนุญาต! อัพเดต✅ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีจากโปรซอฟท์การบัญชี คลิกลิ้งค์เพื่ออ่านเพิ่มเติม www.rayongtaxaccounting.com #TaxTips #AccountingNews


[NOTE]ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการบัญชี สามารถตรวจสอบสถานะของผู้สอบบัญชีได้ที่

✍️ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตCPA✍️

✍️ผู้สอบบัญชีภาษีอากรTA✍️


ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ต้องปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร


จุดเสี่ยงที่อาจส่งผลให้งบการเงินมีข้อบกพร่อง❗️ เป็นผลที่มาจากคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีขาดความน่าเชื่อถือในวิชาชีพ


ตัวอย่างการปฏิบัติงานเกินความรู้ความสามารถ

-รับงานตรวจสอบและรับรองบัญชี เกินกว่า 300 รายต่อปี

-มีผู้ช่วยปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพที่จะต้องตรวจสอบ


ส่งผล: ไม่เป็นไปตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545ฯ "ข้อ 2.2.2 ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 300 ราย ต่อปี"


ตัวอย่างผู้ตรวจสอบไม่อยู่ในสถานะที่ปฏิบัติงานและรับรองงบการเงินได้

-ขาดต่ออายุ

-ตาย

-สิ้นสภาพ

-เพิกถอน


จึงมิใช่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

ส่งผล: ไม่เป็นไปตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545ฯ "ข้อ 2.5.1 ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากร หรือกฏหมายอื่น"


🔷ถอนใบอนุญาต🔷

กรณีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร อาจถูกพิจารณาสั่งถอนใบอนุญาต


บริษัท โปรซอฟท์การบัญชี จำกัด

เว็บไซต์: www.rayongtaxaccounting.com

ภายใต้การบริหารงานโดย อ.ดำริ ดวงนภา

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร & ผู้อำนวยการสถาบัน KASME

รหัสสถาบัน 06-153(สภาฯบัญชี)

รหัสองค์กร 3-0011(กรมสรรพากร)

โทร 033 060 328 E-mail: prosoftthai@gmail.com

สนทนาพาทีภาษาภาษี และบัญชี กับวิทยากรประจำสถาบัน ในกลุ่มกระดานภาษีได้ที่นี่ Add LINE: KASMETHAI และแจ้งแอดมิน "ขอเข้าร่วมกลุ่มถามตอบกระดานภาษี" เพื่อรับการอนุมัติค่ะ

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page